ZIMA 2019 I BIZNESKLASA

GRUPA MISTRZOWSKA

Ranking Zespoły Rozegrane Zwycięstwa Przegrane Remisy Dla Przeciwko Różnica Punkty Aktualna forma
1 POCZTA POLSKA 9 8 0 1 51 19 32 25 WDWWW
2 LIGA MISIÓW 10 5 2 3 33 35 -2 18 LWLDW
3 KABANI 10 5 3 2 36 25 11 17 DLWDL
4 LAMICO 10 4 4 2 23 26 -3 14 WWLLL

GRUPA SPADKOWA

WARUNKI UDZIAŁU

1

W rozgrywkach mogą wziąć udział drużyny zgłoszone i reprezentujące osoby prawne oraz osoby fizyczne.2

W celu zgłoszenia drużyny do rozgrywek należy wypełnić, podpisać i złożyć u Organizatora kartę zgłoszeniową.3

Złożenie karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z przyjęciem przez osobę zgłaszającą (prawną lub fizyczną) zobowiązania przestrzegania wszystkich zasad określonych w karcie zgłoszeniowej i regulaminie oraz uregulowania należności za rozgrywki.4

Zgłaszający jest zobowiązany do dostarczenia Organizatorowi prawidłowo wypełnionej listy uczestników drużyny na obowiązującym formularzu, w terminie siedmiu dni od daty złożenia karty zgłoszeniowej. W przypadku niespełnienia powyższego warunku lub przekroczeniu terminu Organizator ma prawo nie dopuścić drużyny Zgłaszającego do rozgrywek. Nie zwalnia to Zgłaszającego z obowiązku uregulowania należności za rozgrywki.5

Zgłoszona drużyna musi posiadać: nazwę, kapitana i zastępcę kapitana wskazanych na formularzu listy uczestników drużyny6

System rozgrywek ustala Organizator w zależności od liczby zgłoszonych drużyn. Informację o ostatecznym kształcie rozgrywek Organizator zamieści na swojej stronie internetowej [www.sportliga.pl] przed rozpoczęciem rozgrywek.7

Organizator ma prawo odrzucić zgłoszenie drużyny do rozgrywek bez podania przyczyny.8

Każda drużyna biorąca udział w rozgrywkach musi się bezwzględnie podporządkować postanowieniom Organizatora.OPŁATA ZA PRZYSTĄPIENIE DO ROZGRYWEK

1

Wysokość opłaty za rozgrywki jest określona w karcie zgłoszeniowej.2

Zgłaszający jest zobowiązany do uregulowania pełnej opłaty za pierwszą rundę rozgrywek najpóźniej do dnia rozpoczęcia rozgrywek. W przypadku zgłoszenia do większej ilości edycji rozgrywek, ustalany jest indywidualny harmonogram płatności za pozostałe. Wyjątek stanowi sytuacja opisana w Rozdziale II, paragrafie 2, punkcie 9 niniejszego regulaminu.3

W przypadku niedotrzymania terminu płatności za pierwszą rundę rozgrywek Organizator ma prawo nie dopuścić drużyny Zgłaszającego do rozgrywek do czasu uregulowania zaległej należności.4

W przypadku niedotrzymania terminu płatności za drugą rundę rozgrywek Organizator ma prawo nie dopuścić do niej drużyny Zgłaszającego do czasu uregulowania zaległej należności.5

W przypadkach określonych w § 3 i § 4, Organizator wezwie Zgłaszającego pisemnie do zapłaty. Drużyna Zgłaszającego dopuszczona zostanie do rozgrywek dopiero po uregulowaniu zaległych należności. Do tego czasu we wszystkich zaplanowanych spotkaniach z udziałem niedopuszczonej drużyny przyznawany będzie walkower na korzyść drużyny przeciwnej. W przypadku, gdy w zaplanowanym spotkaniu miały wziąć udział dwie niedopuszczone drużyny, wynik będzie ustalony jako walkower na niekorzyść obu tych drużyn.6

Jeżeli sytuacja opisana w punkcie 5 będzie miała miejsce w trzech kolejnych spotkaniach pierwszej rundy to Organizator definitywnie nie dopuści drużyny do rozgrywek, zaś w przypadku rundy drugiej wykluczy drużynę z rozgrywek. W obu przypadkach nie zwolni to Zgłaszającego z obowiązku uregulowania należności za rozgrywki.7

W momencie uregulowania przez Zgłaszającego zaległych należności, drużyna przez niego zgłoszona zostanie dopuszczona do najbliższego zaplanowanego z jej udziałem spotkania. Spotkania, w których nie wzięła udziału w związku z niedopuszczeniem nie będą powtarzane a ich wyniki nie ulegną weryfikacji.7

W przypadku przystąpienia drużyny do rozgrywek i nie stawienia się na 3 kolejne spotkania w trakcie rozgrywek, drużyna zostaje usunięta z ligi. Nie zwalnia to drużyny z uiszczenia opłaty za rozgrywki a ponadto zostaje nałożona na nich kara umowna w wysokości 1500 zł oraz kara za każdego walkowera zgodnie z regulaminem Punkt V,§ 3.8

W przypadku, gdy terminu płatności należności na rzecz Organizatora, przekroczy 30 dni Organizator ma prawo podjąć wszelkie dozwolone działania w celu wyegzekwowania należności od Zgłaszającego oraz obciążyć go kosztami windykacji należności w wysokości 15% wartości zadłużenia brutto oraz dodatkowo ewentualnymi kosztami postępowania sądowego.9

Zgłaszający w momencie zgłaszania drużyny do rozgrywek może zwrócić się do Organizatora z wnioskiem o rozłożenie płatności należności za rozgrywki na raty. Organizator po rozpatrzeniu, może przychylić się do wniosku Zgłaszającego i rozłożyć płatność na raty. Wysokość rat oraz terminy ich zapłaty określa indywidualny plan płatności za rozgrywki, który stanowi aneks do karty zgłoszeniowej i musi być podpisany przez Organizatora oraz Zgłaszającego. W przypadku podpisania aneksu mają zastosowanie wszystkie zasady określone powyżej w § 3 do § 8, przy czym jako termin płatności rozumie się termin zapłaty najbliższej raty za rozgrywki.III. ZASADY PUNKTACJI1

W rozgrywkach kolejność zespołów w tabeli ustala się według ilości zdobytych punktów. Za każde rozegrane spotkanie przyznaje się ilość punktów w zależności od uzyskanego wyniku: 3 punkty za zwycięstwo

1 punkt za remis 

0 punktów za porażkę 

-1 punkt za porażkę walkowerem

2

W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez dwie lub więcej drużyn, o zajętym miejscu decydują:Przy dwóch zespołach:

(I) wynik bezpośredniego meczu pomiędzy zainteresowanymi drużynami;(II) stosunek bramek we wszystkich spotkaniach całego cyklu rozgrywek;(III) ilość zdobytych bramek we wszystkich spotkaniach z całego cyklu rozgrywek;W przypadku kiedy drużyny rozegrały dwa spotkania w sezonie między sobą liczony jest wynik z obu spotkań.Przy więcej niż dwóch zespołach

Przeprowadza się dodatkową punktację pomocniczą spotkań wyłącznie między zainteresowanymi drużynami kierując się zasadami podanymi w punktach (I), (II) i (III).3

Mistrzem zostaje drużyna, która zdobędzie najwięcej punktów w jednej edycji rozgrywek.4

Z I ligi spadną do II ligi dwie drużyny, które zgromadzą najmniej punktów.5

Awans do I ligi uzyskają dwie drużyny, które zdobędą najwięcej punktów w II lidze.6

Z II ligi spadną dwie drużyny z najmniejszą liczbą punktów.7

Z III ligi awansują dwa zespoły z największą liczbą punktów.8

W razie wycofania się drużyny w czasie przerwy między rozgrywkami, powodującego wakat w klasie wyższej, jej miejsce zajmuje najlepsza drużyna z klasy niższej, która nie uzyskała bezpośrednio awansu. Jeżeli drużyna odmówi gry w wyższej lidze o tym kto zajmie wakat decyduje Organizator kierując się wynikami drużyn z poprzedniego sezonu oraz troską o dobro rozgrywek. W szczególności Organizator zastrzega sobie dopuszczenie do gry w wyższej lidze nowe drużyny spoza ligi.TRANSFERY I SPRAWY KADROWE

1

Limit miejsc na liście zawodników w całym sezonie dla jednej drużyny wynosi 24. Zabrania się wykreślania zawodników z listy w trakcie sezonu, chyba że powodem wykreślenia są losowe wydarzenia, takie jak w szczególności śmierć lub choroba wymagająca co najmniej trzymiesięcznego leczenia.2

Zmiana drużyny przez zawodnika w trakcie rozgrywek jest dozwolona na warunkach określonych w § 3 - § 14 poniżej.3

Zgłoszenie nowego zawodnika odbywa się wyłącznie przez zgłoszenie tego faktu przedstawicielom Organizatora oraz zapisanie pełnych danych zawodnika (imię nazwisko i nazwa nowej drużyny) w protokole meczowym przed rozpoczęciem meczu lub przez przesłanie tych danych pocztą elektroniczną przed rozpoczęciem meczu. Jeśli dane wpisane są niekompletne, drużyna zostaje ukarana walkowerem.4

Zawodnik spoza ligi (tj. taki, który w danym sezonie nie był zapisany w innej drużynie tej samej ligi) może zagrać w meczu, przed którym nastąpiło Zapisanie.5

Ewentualna weryfikacja zawodnika odbywa się na podstawie aktualnego dokumentu potwierdzającego tożsamość zawodnika (dowodu osobistego, legitymacji szkolnej, prawa jazdy itp.). Organizator lub sędzia mają prawo w każdej chwili zażądać od danego zawodnika dokumentu potwierdzającego tożsamość. Weryfikacji dokonuje się również na wyraźną prośbę kapitana drużyny przeciwnej.6

Zawodnik, który w tym samym sezonie był na liście zawodników innej drużyny tej samej ligi może zagrać w meczu następującym po meczu, przed którym nastąpiło Zapisanie.7

Zapisanie nie może nastąpić przed meczami trzech ostatnich kolejek i ewentualnych baraży oraz meczów zaległych rozgrywanych po trzeciej kolejce od końca ligi.8

Zawodnik może być zapisany w tych samych rozgrywkach w dowolnej ilości drużyn jednocześnie, o ile drużyny te nie grają w tej samej lidze.9

Każda drużyna ma prawo wystawić do gry drużynę rezerw w której w każdym meczu może wystąpić trzech zawodników pierwszej drużyny (za każdym razem może to być trzech innych zawodników). Drużyna rezerw nie ma prawa awansować do tej samej klasy co pierwsza drużyna.10

Zawodnik może zmienić drużynę tylko raz w trakcie sezonu.11

Kadra zgłoszona przed rozpoczęciem rozgrywek jest ostateczną kadrą na cały sezon i po tym dniu wszelkie zmiany są traktowane jako transfery i powinny być dokonywane w sposób opisany w niniejszym Rozdziale III.KARY

1

Na zawodników mogą zostać nałożone następujące kary:
Żółta kartka. Zgromadzenie 3 żółtych kartek w sezonie powoduje wykluczenie zawodnika na jedno spotkanie ligowe

Czerwona kartka tj. opuszczenie przez ukaranego boiska do końca meczu (zawodnik ukarany czerwoną kartkę dodatkowo odbywa karę pauzy w następnym spotkaniu - nie dotyczy to sytuacji, gdy czerwoną kartkę otrzymuje jako rezultat dwóch żółtych kartek). Drużyna , której zawodnik otrzymał czerwoną kartkę do końca meczu gra w osłabieniu

W przypadku kiedy karę minutową otrzymuje bramkarz to on musi opuścić boisko a nie zawodnik z pola.

Wszystkie kary są narzędziami dla sędziego , z których może korzystać według uznania i według swojej oceny sytuacji. Sędzia stara się dobrać karę adekwatnie do przewinienia.

Drużyna może zostać ukarana walkowerem, gdy:W momencie rozpoczęcia meczu na boisku znajduje się trzech zawodników mniej niż przewiduje niniejszy Regulamin.

W trakcie meczu sędzia ukarze trzeciego zawodnika tej drużyny czerwoną kartką.

Wystąpił w niej zawodnik nie zgłoszony do tej drużyny.

Drużyna nie uregulowała płatności w terminie.

Mecz przegrany walkowerem jest weryfikowany jako 0:5. Na drużynę ukaraną walkowerem zostaje ponadto nałożona dodatkowa kara odjęcia jednego punktu w tabeli zgodnie z rozdziałem II pkt 1.3

Kary finansowe (drużynowe) są stosowane wówczas gdy, drużyna została ukarana walkowerem (150 zł). Kary się kumulują, za każdy kolejny walkower, a dodatkowo trzeci walkower powoduje usunięcie drużyny z ligi bez możliwości zapisania się do niej ponownie. Organizator zastrzega sobie możliwość odstępstwa od wykluczenia drużyny z rozgrywek w wyniku drugiego walkowera.4

Celowe opóźnianie rozpoczęcia meczu oraz oczekiwanie na zawodników (nieusprawiedliwione) będzie karane finansowo (kara 50zł).5

Kary specjalne:Pchnięcie, a także uderzenie: zawodnika, sędziego, kibica, trenera, na terenie boiska oraz najbliższego otoczenia (tj. na terenie widocznym z boiska), bez względu na siłę, zamiar i efekt uderzenia = dyskwalifikacja na co najmniej 2 mecze i kara finansowa w wysokości 200 zł.

Wulgarne zachowanie, takie jak w szczególności zastraszanie słowne, obraźliwe zwroty, przekleństwa pod adresem: zawodnika, sędziego, kibica, trenera, na terenie boiska oraz najbliższego otoczenia (tj. na terenie widocznym z boiska) = dyskwalifikacja na co najmniej 1 mecz oraz kara finansowa w wysokości 100 zł.

Ponowne przewinienie określone w punkcie 1 lub 2 skutkuje dyskwalifikacją indywidualnie ustalaną przez Organizatora.

Drużynie, która dopuści się większej liczby w/w wykroczeń zostanie postawione ultimatum, iż kolejny taki incydent kończy się natychmiastowym wydaleniem drużyny z rozgrywek ligowych, bez możliwości zwrotu pieniędzy za wpisowe.

Przewinienia zawarte w punktach 1 oraz 2 nie muszą być zauważone i opisane w protokole przez sędziego. Wystarczającym dowodem są zeznania co najmniej dwóch świadków wydarzenia (spoza zainteresowanych drużyn), nagranie wideo lub zeznania jednego obserwatora z ramienia Organizatora.

Organizator na podstawie wymienionych w punkcie 5 dowodów ma prawo nałożyć karę na zawodnika, w rozmiarze nie niższym niż określony w punktach 1 oraz 2.

Zasady zawarte w niniejszym § 4 stosuje się odpowiednio do kibica zapisanego jako zawodnik w drużynie SportLiga.PL znajdującego się na meczu innych drużyn Ligi.

6

Kary indywidualne są stosowane wówczas gdy:Zawodnik otrzymał czerwoną kartkę (min. 1 mecz dyskwalifikacji).

Wystąpił zawodnik, który miał odczekać karę meczową (dyskwalifikacja na 2 mecze + zejście z boiska bez możliwości zmiany).

Kara musi być wykonana w najbliższym meczu po jej ogłoszeniu, niezależnie czy jest to mecz z kolejki przełożonej.

Od każdej kary zawodnik/drużyna ma prawo do odwołania się , odwołania prosimy kierować na maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript./

W przypadku sytuacji nie wymienionej w tym rozdziale, o karze decyduje Organizator.PRAWA I OBOWIĄZKI DRUŻYN oraz KWESTIE FORMALNE

1

W lidze dozwolona jest tylko gra w korkach lanych (gumowych), trampkach, korkotrampkach, obuwiu do piłki halowej oraz przeznaczonym na sztuczne i zmrożone nawierzchnie. Obowiązuje zakaz gry w butach z metalowymi kołkami. W przypadku gry w niedozwolonym obuwiu, sędzia ma prawo kazać zawodnikowi opuścić boisko i musi nakazać zmianę obuwia.2

Numery na koszulkach/znacznikach muszą być przypisane zawodnikom na stałe w trakcie meczu.3

Po zakończeniu meczu kapitan lub osoba upoważniona ma obowiązek zgłosić się do obserwatora z ramienia Organizatora, sprawdzić i podpisać protokół meczu. Poprawki zgłaszane w późniejszym terminie nie będą uwzględniane.4

Drużyna ma obowiązek stawić się na 15 min przed rozpoczęciem meczu. Nie obowiązuje okres oczekiwania 15 minut, a mecz musi się rozpocząć dokładnie o wyznaczonej godzinie (w innym przypadku spóźniona drużyna zostanie ukarana walkowerem).Mecz może rozpocząć się z maksymalnie 10 minutowym opóźnieniem w przypadku kiedy zgodę wyraźni drużyna przeciwna oraz organizator rozgrywek.5

Każda drużyna jest wyłącznie odpowiedzialna za dokonanie czynności niezbędnych w celu zgłoszenia zawodników do gry.6

Na boisku do sędziego ma prawo zwracać się słownie tylko i wyłącznie kapitan. W żadnym wypadku, przedstawicielowi drużyny oraz reszcie zawodników (także poza boiskiem) nie wolno sędziego: obrażać, zastraszać czy naruszać jego cielesność w jakikolwiek sposób. Pod określeniem „obrażać” uważa się każde użycie słów powszechnie uważanych za wulgarne w stosunku do arbitra. Takie zachowanie w stosunku do każdego zawodnika będzie karane czerwoną kartką, nie wykluczającą późniejszej dyskwalifikacji. Reszta zawodników, prócz kapitana, nie ma prawa do dyskusji z sędzią, a inne zachowanie może być karane czerwoną kartką. To samo tyczy się zawodników rezerwowych.7

Na terenie obiektów sportowych SportLiga.PL - u obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu.8

Obowiązuje całkowity zakaz gry pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Zabronione jest spożywanie jakiegokolwiek alkoholu przez zawodników będących w stroju sportowym (tj. korki, getry, spodenki czy koszulka piłkarska).9

Zabrania się drużynom oraz ich kibicom głośnego zachowania w postaci śpiewów, krzyków itp. w sytuacji, która może przeszkadzać okolicznym mieszkańcom. Każda drużyna odpowiada za swoich kibiców i Organizator ma prawo ukarać drużynę finansowo za w/w zachowanie.10

Nakazuje się zawodnikom rezerwowym przebywanie w trakcie meczu w wyznaczonym miejscu przy strefie zmian w okolicy linii środkowej za linią boczną. W przypadku źle wykonanej zmiany , która wpłynie na sytuację na boisku ( kiedy np. zawodnik zejdzie z boiska po jednej stronie boiska a jego zmiennik wejdzie na boisko po drugiej stronie dzięki czemu jego drużyna zyska przewagę) będą karane przez sędziego karami indywidualnymi w wymiarze 2 minut.11

Zakazuje się oddawania potrzeb fizjologicznych na terenie boiska i terenów przyległych.12

Przekładanie meczów jest możliwe po łącznym spełnieniu następujących warunków:Zgody Organizatora,

Zgody drużyny przeciwnej,

Ustaleniu nowego terminu meczu w porozumieniu z w/w.

Opłacenia obsługi sędziowskiej oraz boiska wraz z pomocą logistyczną

Każda drużyna ma prawo przełożyć maksymalnie dwa (2) spotkania w sezonie. Prośby o zmianę terminu spotkania/przełożenie są przyjmowane mailowo maksymalnie 5 dni przed danym meczem. Na przełożenie spotkania musi się zgodzić przeciwnik. Obie drużyny muszą być jednak świadome, że w przypadku przełożenia meczu termin kolejnego spotkania ustala organizator z przynajmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.Przełożenie meczu wiąże się z kosztami: 300 zł w wypadku gdy ostateczne przełożenie meczu (wraz z ustaleniem nowego terminu) zostaje potwierdzone Organizatorom w tygodniu w którym rozgrywane jest dane spotkanie250 zł w wypadku gdy ostateczne przełożenie meczu (wraz z ustaleniem nowego terminu) zostaje potwierdzone Organizatorom na tydzień przed datą pierwotnego terminu rozgrywania tego spotkania.13

Każda drużyna może przełożyć najwyżej 2 mecze sezonie.14

Drużyna ma prawo dysponować swoim miejscem w lidze, tj. ma prawo je odstąpić, dokonać fuzji lub wykonać inne czynności zgodne z przepisami PZPN.15

Drużyna ma prawo zmieniać nazwę tylko w czasie przerwy między rozgrywkami. Jednakże w wypadku podpisania przez drużynę umowy o sponsoring jej nazwa może być zmieniona w dowolnym momencie trwania rozgrywek.16

Punkty zdobyte przez drużynę wycofaną z ligi zostaną anulowane, jeśli drużyna rozegrała mniej niż 50 % meczów w danym sezonie. Jeżeli drużyna rozegra co najmniej 50 % meczów, punkty przez nią zdobyte pozostają, a w meczach, które pozostaną do rozegrania przyznane zostaną automatycznie walkowery na korzyść przeciwników.17

W kadrze zespołu może być zapisanych najwyżej dwóch zawodników grających w danym sezonie w rozgrywkach PZPN w danym sezonie w, II i I lidze oraz Ekstraklasie (np.: zawodnik będący w szerokiej kadrze drużyny, lub zawodnik drugiej drużyny, nie jest traktowany jako piłkarz przykładowo III ligi, do momentu jego występu na boisku odnotowanego w protokole meczowym bądź w prasie). Zawodnicy z niższych lig mogą grać bez ograniczeń. Przepis ten nie dotyczy zawodników, którzy nie skończyli osiemnastu lat lub ukończyli trzydzieści pięć lat.18

Wszelka działalność na boisku lub poza nim, sprzeczna ze sportową etyką i rzucającą cień na dobre imię sportu piłkarskiego, stwierdzone w czasie rozgrywek przypadki braku sportowej postawy, ambicji i woli walki o uzyskanie jak najlepszego wyniku oraz niczym nie uzasadniony spadek formy zawodników - spowoduje w oparciu o opinię obserwatorów z ramienia Organizatora następujących sankcji:Pozbawienie klubu zdobytych punktów i bramek w konkretnym meczu mistrzowskim,

Wprowadzenie minusowych punktów w ilości od jednego do trzech w bieżącym lub od nowego cyklu rozgrywkowego.

Karę finansową w wysokości 500 zł.

VII. OBOWIĄZKI SĘDZIÓW1

Mecz prowadzi sędzia desygnowany przez Organizatora. Do jego obowiązków należy w szczególności:Zapisywanie nazwisk strzelców oraz upomnianych kartkami zawodników;

Karanie zawodników, którzy mimo zakazów zwracają się w nieodpowiedni sposób do sędziego (tj. komentują decyzję lub przeklinają) czerwoną kartką.

Podpisanie protokołu po zakończeniu meczu oraz wpisanie doń nazwisk strzelców oraz ukaranych kartkami.

2

Obowiązują przepisy do gry w piłkę nożną wraz z najnowszymi zmianami z niżej wymienionymi wyjątkami:Wymiarów boiska i bramek.

Dopuszczalna jest dowolna liczba zmian w trakcie spotkania w wyznaczonej strefie.

Obowiązuje zakaz grania wślizgiem w odbiorze. niedopuszczalne są wszelkie wślizgi mające na celu wybicie lub odebranie piłki przeciwnikowi. Dopuszczamy natomiast wślizgi w celu złapania piłki przed linią końcową boiska, przecinające podania lub przy blokowaniu strzału w przypadku kiedy są one wykonywane w odległości przynajmniej 3 metrów od zawodnika drużyny przeciwnej. „Czysty” wślizg w polu karnym powoduje odgwizdanie rzutu wolnego pośredniego. W wyjątkowych sytuacjach kiedy wślizg jest „czysty” jednak jest wykonany z nadmierną siłą i agresją sędzia może podjąć decyzję o podyktowaniu rzutu karnego.

Nie obowiązuje przepis o spalonym.

Mur podczas rzutu wolnego musi znajdować się w odległości 6 kroków (tj. ok. 5,5 m.).

3

W razie spóźnienia sędziego przekraczającego 15 minut będą wyciągane konsekwencje finansowe, w postaci nie wypłacenia wynagrodzenia za dany mecz oraz kara finansowa w wysokości 100 zł.4

Do obowiązków sędziego należy też dbanie o bezpieczeństwo zawodników oraz kibiców na i wokół boiska.5

Sędzia musi posiadać strój odróżniający się kolorem od koszulek zawodników obu drużyn.6

Uprawnienia sędziego do karania rozciągają się również na przewinienia popełnione w czasie gdy gra jest chwilowo przerwana lub gdy piłka jest poza grą.7

Sędzia ma obowiązek poinformować o końcu czasu regulaminowego i o przewidzianej ilości doliczonego czasu oraz ma prawo zatrzymać czas tylko w przypadkach zagubienia piłki lub sytuacji uniemożliwiającej kontynuowanie meczu.VIII. KWESTIE SZCZEGÓŁOWE1

Na boisku drużyna może liczyć maksymalnie 7 osób (bramkarz + 6 zawodników z pola)2

Czas gry 2 x 20 min.; przerwa trwa ok. 2 min.3

Liczba zmian jest nieograniczona; zmiana musi się dokonać w wyznaczonej strefie poza boiskiem). W przypadku dokonania błędnej zmiany (zawodnicy zmieniają się z w różnych miejscach boiska) sędzia ma prawo ukarać zawodnika/zawodników karą minutową.4

Nagrody:Organizator zapewnia nagrody w następującej postaci:Drużyna, która w I lidze zajmie pierwsze miejsce w tabeli na koniec rozgrywek, zdobywa mistrzostwo rozgrywek, puchar oraz medale. Warunkiem otrzymania nagród przez drużynę, jest przystąpienie do następnej edycji rozgrywek.

Drużyny, które we wszystkich ligach zajmą drugie i trzecie miejsce na koniec rozgrywek, zdobywają odpowiednio I i II vice mistrzostwo danej ligi, puchar oraz medale.

Drużyny, które w ligach niższych niż I BIZNESKLASA zajmą pierwsze miejsca w tabeli swoich lig na koniec rozgrywek, uzyskują bezpośredni awans do wyższej Ligi, począwszy od następnej edycji rozgrywek. Ponadto, zwycięzcy II i III BIZNESKLASY zdobywają puchar oraz inne nagrody.

W przypadku medali, strojów i innych nagród ilościowych, ich liczba równa się ilości zawodników zgłoszonych do danej drużyny, ale nie przekraczającej 10. W przypadku strojów, strój bramkarski nie jest uwzględniany.

5

Organizator zapewnia wodę na meczach w ilości 6 butelek na drużynę.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1

Sporne sytuacje rozstrzygane będą na podstawie niniejszego Regulaminu. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy FIFA o grze w piłkę nożną, przepisy PZPN, Kodeksu Cywilnego oraz bezstronne decyzje władz Organizatora.2

Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje jedynie Organizatorowi.

BIZNESKLASA I Tabela (2019z)

GRUPA MISTRZOWSKA

LP Drużyna Array Array Array
1 POCZTA POLSKA 9 32 25
2 LIGA MISIÓW 10 -2 18
3 KABANI 10 11 17
4 LAMICO 10 -3 14

GRUPA SPADKOWA

LP Drużyna Array Array Array
1 BANANEIROS LAS PALMAS 9 19 15
2 JOGADORES 10 4 9
3 PLUS 10 -19 8
4 DOUBLE TEAM 10 -42 4
SportLiga.PL