ZIMA 2018 2 LIGA

Ranking Zespoły M Z P R BZ BS +/- Pkt. Forma
1 KAMSZOTY 10 9 0 1 59 13 46 28 WWWWW
2 ZIELONA POLANA 10 8 1 1 65 22 43 25 DWWWW
3 ROSSO BIANCO 10 5 2 3 29 28 1 18 WLWWL
4 KOCURY PLAYOO.PL 10 6 4 0 23 23 0 18 WLLWW
5 REYTAN 10 5 2 3 36 31 5 18 DDWWW
6 BŁĘKITNY PŁOMIEŃ 10 5 4 1 29 29 0 16 WLWLL
7 NIEDOGAZOWANI 10 3 7 0 43 34 9 9 LLLLL
8 BIKERS TEAM 10 2 6 2 19 26 -7 8 LWWLD
9 HK INTER 10 2 7 1 18 63 -45 7 LLLLD
10 TANGO WARSZAWA 10 2 8 0 19 55 -36 6 WLLLL
11 CHLEJSY FC 10 2 8 0 23 39 -16 6 WLLWL

   1. WARUNKI UDZIAŁU
   • 1

   W rozgrywkach mogą wziąć udział drużyny zgłoszone i reprezentujące osoby prawne oraz osoby fizyczne.

   • 2

   W celu zgłoszenia drużyny do rozgrywek należy wypełnić, podpisać i złożyć u Organizatora kartę zgłoszeniową.

   • 3

   Złożenie karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z przyjęciem przez osobę zgłaszającą (prawną lub fizyczną) zobowiązania przestrzegania wszystkich zasad określonych w karcie zgłoszeniowej i regulaminie oraz uregulowania należności za rozgrywki.

   • 4

   Zgłaszający jest zobowiązany do dostarczenia Organizatorowi prawidłowo wypełnionej listy uczestników drużyny na obowiązującym formularzu, w terminie siedmiu dni od daty złożenia karty zgłoszeniowej. W przypadku niespełnienia powyższego warunku lub przekroczeniu terminu Organizator ma prawo nie dopuścić drużyny Zgłaszającego do rozgrywek. Nie zwalnia to Zgłaszającego z obowiązku uregulowania należności za rozgrywki.

   • 5

   Zgłoszona drużyna musi posiadać: nazwę, kapitana i zastępcę kapitana wskazanych na formularzu listy uczestników drużyny

   • 6

   System rozgrywek ustala Organizator w zależności od liczby zgłoszonych drużyn. Informację o ostatecznym kształcie rozgrywek Organizator zamieści na swojej stronie internetowej [www.sportliga.pl] przed rozpoczęciem rozgrywek.

   • 7

   Organizator ma prawo odrzucić zgłoszenie drużyny do rozgrywek bez podania przyczyny.

   • 8

   Każda drużyna biorąca udział w rozgrywkach musi się bezwzględnie podporządkować postanowieniom Organizatora.

    

   1. OPŁATA ZA PRZYSTĄPIENIE DO ROZGRYWEK
   • 1

   Wysokość opłaty za rozgrywki jest określona w karcie zgłoszeniowej.

   • 2

   Zgłaszający jest zobowiązany do uregulowania pełnej opłaty za pierwszą rundę rozgrywek najpóźniej do dnia rozpoczęcia rozgrywek. W przypadku zgłoszenia do większej ilości edycji rozgrywek, ustalany jest indywidualny harmonogram płatności za pozostałe. Wyjątek stanowi sytuacja opisana w Rozdziale II, paragrafie 2, punkcie 9 niniejszego regulaminu.

   • 3

   W przypadku niedotrzymania terminu płatności za pierwszą rundę rozgrywek Organizator ma prawo nie dopuścić drużyny Zgłaszającego do rozgrywek do czasu uregulowania zaległej należności.

   • 4

   W przypadku niedotrzymania terminu płatności za drugą rundę rozgrywek Organizator ma prawo nie dopuścić do niej drużyny Zgłaszającego do czasu uregulowania zaległej należności.

   • 5

   W przypadkach określonych w § 3 i § 4, Organizator wezwie Zgłaszającego pisemnie do zapłaty. Drużyna Zgłaszającego dopuszczona zostanie do rozgrywek dopiero po uregulowaniu zaległych należności. Do tego czasu we wszystkich zaplanowanych spotkaniach z udziałem niedopuszczonej drużyny przyznawany będzie walkower na korzyść drużyny przeciwnej. W przypadku, gdy w zaplanowanym spotkaniu miały wziąć udział dwie niedopuszczone drużyny, wynik będzie ustalony jako walkower na niekorzyść obu tych drużyn.

   • 6

   Jeżeli sytuacja opisana w punkcie 5 będzie miała miejsce w trzech kolejnych spotkaniach pierwszej rundy to Organizator definitywnie nie dopuści drużyny do rozgrywek, zaś w przypadku rundy drugiej wykluczy drużynę z rozgrywek. W obu przypadkach nie zwolni to Zgłaszającego z obowiązku uregulowania należności za rozgrywki.

   • 7

   W momencie uregulowania przez Zgłaszającego zaległych należności, drużyna przez niego zgłoszona zostanie dopuszczona do najbliższego zaplanowanego z jej udziałem spotkania. Spotkania, w których nie wzięła udziału w związku z niedopuszczeniem nie będą powtarzane a ich wyniki nie ulegną weryfikacji.

   • 7

   W przypadku przystąpienia drużyny do rozgrywek i nie stawienia się na 3 kolejne spotkania w trakcie rozgrywek, drużyna zostaje usunięta z ligi. Nie zwalnia to drużyny z uiszczenia opłaty za rozgrywki a ponadto zostaje nałożona na nich kara umowna w wysokości 1500 zł oraz kara za każdego walkowera zgodnie z regulaminem Punkt V,§ 3.

    

   • 8

   W przypadku, gdy terminu płatności należności na rzecz Organizatora, przekroczy 30 dni Organizator ma prawo podjąć wszelkie dozwolone działania w celu wyegzekwowania należności od Zgłaszającego oraz obciążyć go kosztami windykacji należności w wysokości 15% wartości zadłużenia brutto oraz dodatkowo ewentualnymi kosztami postępowania sądowego.

   • 9

   Zgłaszający w momencie zgłaszania drużyny do rozgrywek może zwrócić się do Organizatora z wnioskiem o rozłożenie płatności należności za rozgrywki na raty. Organizator po rozpatrzeniu, może przychylić się do wniosku Zgłaszającego i rozłożyć płatność na raty. Wysokość rat oraz terminy ich zapłaty określa indywidualny plan płatności za rozgrywki, który stanowi aneks do karty zgłoszeniowej i musi być podpisany przez Organizatora oraz Zgłaszającego. W przypadku podpisania aneksu mają zastosowanie wszystkie zasady określone powyżej w § 3 do § 8, przy czym jako termin płatności rozumie się termin zapłaty najbliższej raty za rozgrywki.

    

   III. ZASADY PUNKTACJI

    

   • 1

   W rozgrywkach kolejność zespołów w tabeli ustala się według ilości zdobytych punktów. Za każde rozegrane spotkanie przyznaje się ilość punktów w zależności od uzyskanego wyniku:  

   1. 3 punkty za zwycięstwo
   2. 1 punkt za remis  
   3. 0 punktów za porażkę  
   4. -1 punkt za porażkę walkowerem
   • 2

   W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez dwie lub więcej drużyn, o zajętym miejscu decydują: 

   1. Przy dwóch zespołach:

   (I) wynik bezpośredniego meczu pomiędzy zainteresowanymi drużynami;

   (II) stosunek bramek we wszystkich spotkaniach całego cyklu rozgrywek;

   (III) ilość zdobytych bramek we wszystkich spotkaniach z całego cyklu rozgrywek;

   W przypadku kiedy drużyny rozegrały dwa spotkania w sezonie między sobą liczony jest wynik z obu spotkań.

   1. Przy więcej niż dwóch zespołach

   Przeprowadza się dodatkową punktację pomocniczą spotkań wyłącznie między zainteresowanymi drużynami kierując się zasadami podanymi w punktach (I), (II) i (III).

   • 3

   Mistrzem zostaje drużyna, która zdobędzie najwięcej punktów w jednej edycji rozgrywek.

   • 4

   Z I ligi spadną do II ligi dwie drużyny, które zgromadzą najmniej punktów.

   • 5

   Awans do I ligi uzyskają dwie drużyny, które zdobędą najwięcej punktów w II lidze.

   • 6

   Z II ligi spadną dwie drużyny z najmniejszą liczbą punktów. 

   • 7

   Z III ligi awansują dwa zespoły z największą liczbą punktów. 

   • 8

   W razie wycofania się drużyny w czasie przerwy między rozgrywkami, powodującego wakat w klasie wyższej, jej miejsce zajmuje najlepsza drużyna z klasy niższej, która nie uzyskała bezpośrednio awansu. Jeżeli drużyna odmówi gry w wyższej lidze o tym kto zajmie wakat decyduje Organizator kierując się wynikami drużyn z poprzedniego sezonu oraz troską o dobro rozgrywek. W szczególności Organizator zastrzega sobie dopuszczenie do gry w wyższej lidze nowe drużyny spoza ligi.

    

   1. TRANSFERY I SPRAWY KADROWE

    

   • 1

   Limit miejsc na liście zawodników w całym sezonie dla jednej drużyny wynosi 24. Zabrania się wykreślania zawodników z listy w trakcie sezonu, chyba że powodem wykreślenia są losowe wydarzenia, takie jak w szczególności śmierć lub choroba wymagająca co najmniej trzymiesięcznego leczenia.

   • 2

   Zmiana drużyny przez zawodnika w trakcie rozgrywek jest dozwolona na warunkach określonych w § 3 - § 14 poniżej.

   • 3

   Zgłoszenie nowego zawodnika odbywa się wyłącznie przez zgłoszenie tego faktu przedstawicielom Organizatora oraz zapisanie pełnych danych zawodnika (imię nazwisko i nazwa nowej drużyny) w protokole meczowym przed rozpoczęciem meczu lub przez przesłanie tych danych pocztą elektroniczną przed rozpoczęciem meczu.  Jeśli dane wpisane są niekompletne, drużyna zostaje ukarana walkowerem.

   • 4

   Zawodnik spoza ligi (tj. taki, który w danym sezonie nie był zapisany w innej drużynie tej samej ligi) może zagrać w meczu, przed którym nastąpiło Zapisanie.

   • 5

   Ewentualna weryfikacja zawodnika odbywa się na podstawie aktualnego dokumentu potwierdzającego tożsamość zawodnika (dowodu osobistego, legitymacji szkolnej, prawa jazdy itp.). Organizator lub sędzia mają prawo w każdej chwili zażądać od danego zawodnika dokumentu potwierdzającego tożsamość. Weryfikacji dokonuje się również na wyraźną prośbę kapitana drużyny przeciwnej.

   • 6

   Zawodnik, który w tym samym sezonie był na liście zawodników innej drużyny tej samej ligi może zagrać w meczu następującym po meczu, przed którym nastąpiło Zapisanie.

   • 7

   Zapisanie nie może nastąpić przed meczami trzech ostatnich kolejek i ewentualnych baraży oraz meczów zaległych rozgrywanych po trzeciej kolejce od końca ligi.

   • 8

   Zawodnik może być zapisany w tych samych rozgrywkach w dwóch drużynach jednocześnie, o ile drużyny te nie grają w tej samej lidze.

   • 9

   Każda drużyna ma prawo wystawić do gry drużynę rezerw w której w każdym meczu może wystąpić trzech zawodników pierwszej drużyny (za każdym razem może to być trzech innych zawodników). Drużyna rezerw nie ma prawa awansować do tej samej klasy co pierwsza drużyna.

   • 10

   Zawodnik może zmienić drużynę tylko raz w trakcie sezonu.

   • 11

   Kadra zgłoszona przed rozpoczęciem rozgrywek jest ostateczną kadrą na cały sezon i po tym dniu wszelkie zmiany są traktowane jako transfery i powinny być dokonywane w sposób opisany w niniejszym Rozdziale III.

     

   1. KARY

    

   • 1

   Na zawodników mogą zostać nałożone następujące kary:

   1. Kara czasowa techniczna o długości 2 min. Jeżeli zawodnik danej drużyny został ukarany karą 2 min., to bramka stracona lub strzelona w tym czasie nie umożliwia mu przedwczesnego skończenia kary.
   2. Żółta kartka. Otrzymanie żółtej kartki jest równoznaczne z otrzymaniem dodatkowo kary 3 -minutowej.
   3. Czerwona kartka tj. opuszczenie przez ukaranego boiska do końca meczu (zawodnik ukarany czerwoną kartkę dodatkowo odbywa karę pauzy w następnym spotkaniu - nie dotyczy to sytuacji, gdy czerwoną kartkę otrzymuje jako rezultat dwóch żółtych kartek). Drużyna , której zawodnik otrzymał czerwoną kartkę do końca meczu gra w osłabieniu
   4. W przypadku kiedy karę minutową otrzymuje bramkarz to on musi opuścić boisko a nie zawodnik z pola.
   5. Wszystkie kary są narzędziami dla sędziego , z których może korzystać według uznania i według swojej oceny sytuacji. Sędzia stara się dobrać karę adekwatnie do przewinienia.

    

   Drużyna może zostać ukarana walkowerem, gdy:

   1. W momencie rozpoczęcia meczu na boisku znajduje się trzech zawodników mniej niż przewiduje niniejszy Regulamin.
   2. W trakcie meczu sędzia ukarze trzeciego zawodnika tej drużyny czerwoną kartką.
   3. Wystąpił w niej zawodnik nie zgłoszony do tej drużyny.
   4. Drużyna nie uregulowała płatności w terminie.

   Mecz przegrany walkowerem jest weryfikowany jako 0:5. Na drużynę ukaraną walkowerem zostaje ponadto nałożona dodatkowa kara odjęcia jednego punktu w tabeli zgodnie z rozdziałem II pkt 1.

   • 3

   Kary finansowe (drużynowe) są stosowane wówczas gdy, drużyna została ukarana walkowerem (150 zł). Kary się kumulują, za każdy kolejny walkower, a dodatkowo trzeci walkower powoduje usunięcie drużyny z ligi bez możliwości zapisania się do niej ponownie. Organizator zastrzega sobie możliwość odstępstwa od wykluczenia drużyny z rozgrywek w wyniku drugiego walkowera.

   • 4

   Celowe opóźnianie rozpoczęcia meczu oraz oczekiwanie na zawodników (nieusprawiedliwione) będzie karane finansowo (kara 50zł).

   • 5

   Kary specjalne:

   1. Pchnięcie, a także uderzenie: zawodnika, sędziego, kibica, trenera, na terenie boiska oraz najbliższego otoczenia (tj. na terenie widocznym z boiska), bez względu na siłę, zamiar i efekt uderzenia = dyskwalifikacja na co najmniej 2 mecze i kara finansowa w wysokości 200 zł. 
   2. Wulgarne zachowanie, takie jak w szczególności zastraszanie słowne, obraźliwe zwroty, przekleństwa pod adresem: zawodnika, sędziego, kibica, trenera, na terenie boiska oraz najbliższego otoczenia (tj. na terenie widocznym z boiska) = dyskwalifikacja na co najmniej 1 mecz oraz kara finansowa w wysokości 100 zł.
   3. Ponowne przewinienie określone w punkcie 1 lub 2 skutkuje dyskwalifikacją indywidualnie ustalaną przez Organizatora.
   4. Drużynie, która dopuści się większej liczby w/w wykroczeń zostanie postawione ultimatum, iż kolejny taki incydent kończy się natychmiastowym wydaleniem drużyny z rozgrywek ligowych, bez możliwości zwrotu pieniędzy za wpisowe.
   5. Przewinienia zawarte w punktach 1 oraz 2 nie muszą być zauważone i opisane w protokole przez sędziego. Wystarczającym dowodem są zeznania co najmniej dwóch świadków wydarzenia (spoza zainteresowanych drużyn), nagranie wideo lub zeznania jednego obserwatora z ramienia Organizatora.
   6. Organizator na podstawie wymienionych w punkcie 5 dowodów ma prawo nałożyć karę na zawodnika, w rozmiarze nie niższym niż określony w punktach 1 oraz 2.
   7. Zasady zawarte w niniejszym § 4 stosuje się odpowiednio do kibica zapisanego jako zawodnik w drużynie WLS znajdującego się na meczu innych drużyn Ligi.
   • 6

   Kary indywidualne są stosowane wówczas gdy:

   1. Zawodnik otrzymał czerwoną kartkę (min. 1 mecz dyskwalifikacji).
   2. Wystąpił zawodnik, który miał odczekać karę meczową (dyskwalifikacja na 2 mecze + zejście z boiska bez możliwości zmiany).
   3. Kara musi być wykonana w najbliższym meczu po jej ogłoszeniu, niezależnie czy jest to mecz z kolejki przełożonej.
   4. Od każdej kary zawodnik/drużyna ma prawo do odwołania się , odwołania prosimy kierować na maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript./

    

   W przypadku sytuacji nie wymienionej w tym rozdziale, o karze decyduje Organizator.

    

   1. PRAWA I OBOWIĄZKI DRUŻYN oraz KWESTIE FORMALNE

    

   • 1

   W lidze dozwolona jest tylko gra w korkach lanych (gumowych), trampkach, korkotrampkach, obuwiu do piłki halowej oraz przeznaczonym na sztuczne i zmrożone nawierzchnie. Obowiązuje zakaz gry w butach z metalowymi kołkami. W przypadku gry w niedozwolonym obuwiu, sędzia ma prawo kazać zawodnikowi opuścić boisko i musi nakazać zmianę obuwia.

   • 2

   Numery na koszulkach/znacznikach muszą być przypisane zawodnikom na stałe w trakcie meczu.

   • 3

   Po zakończeniu meczu kapitan lub osoba upoważniona ma obowiązek zgłosić się do obserwatora z ramienia Organizatora, sprawdzić i podpisać protokół meczu. Poprawki zgłaszane w późniejszym terminie nie będą uwzględniane.

   • 4

   Drużyna ma obowiązek stawić się na 15 min przed rozpoczęciem meczu. Nie obowiązuje okres oczekiwania 15 minut, a mecz musi się rozpocząć dokładnie o wyznaczonej godzinie (w innym przypadku spóźniona drużyna zostanie ukarana walkowerem).Mecz może rozpocząć się z maksymalnie 10 minutowym opóźnieniem w przypadku kiedy zgodę wyraźni drużyna przeciwna oraz organizator rozgrywek. 

   • 5

   Każda drużyna jest wyłącznie odpowiedzialna za dokonanie czynności niezbędnych w celu zgłoszenia zawodników do gry.

   • 6

   Na boisku do sędziego ma prawo zwracać się słownie tylko i wyłącznie kapitan. W żadnym wypadku, przedstawicielowi drużyny oraz reszcie zawodników (także poza boiskiem) nie wolno sędziego: obrażać, zastraszać czy naruszać jego cielesność w jakikolwiek sposób. Pod określeniem „obrażać” uważa się każde użycie słów powszechnie uważanych za wulgarne w stosunku do arbitra. Takie zachowanie w stosunku do każdego zawodnika będzie karane czerwoną kartką, nie wykluczającą późniejszej dyskwalifikacji. Reszta zawodników, prócz kapitana, nie ma prawa do dyskusji z sędzią, a inne zachowanie może być karane czerwoną kartką. To samo tyczy się zawodników rezerwowych.

   • 7

   Na terenie obiektów sportowych SportLiga.PL - u obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu.

   • 8

   Obowiązuje całkowity zakaz gry pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Zabronione jest spożywanie jakiegokolwiek alkoholu przez zawodników będących w stroju sportowym (tj. korki, getry, spodenki czy koszulka piłkarska).

   • 9

   Zabrania się drużynom oraz ich kibicom głośnego zachowania w postaci śpiewów, krzyków itp. w sytuacji, która może przeszkadzać okolicznym mieszkańcom. Każda drużyna odpowiada za swoich kibiców i Organizator ma prawo ukarać drużynę finansowo za w/w zachowanie.

   • 10

   Nakazuje się zawodnikom rezerwowym przebywanie w trakcie meczu w wyznaczonym miejscu przy strefie zmian w okolicy linii środkowej za linią boczną. W przypadku źle wykonanej zmiany , która wpłynie na sytuację na boisku ( kiedy np. zawodnik zejdzie z boiska po jednej stronie boiska a jego zmiennik wejdzie na boisko po drugiej stronie dzięki czemu jego drużyna zyska przewagę) będą karane przez sędziego karami indywidualnymi w wymiarze 2 minut.

   • 11

   Zakazuje się oddawania potrzeb fizjologicznych na terenie boiska i terenów przyległych.

   • 12

   Przekładanie meczów jest możliwe po łącznym spełnieniu następujących warunków:

   1. Zgody Organizatora,
   2. Zgody drużyny przeciwnej,
   3. Ustaleniu nowego terminu meczu w porozumieniu z w/w.
   4. Opłacenia obsługi sędziowskiej oraz boiska wraz z pomocą logistyczną

   Każda drużyna ma prawo przełożyć maksymalnie dwa ( 2) spotkania w sezonie. Prośby o zmianę terminu spotkania/przełożenie są przyjmowane mailowo maksymalnie do środy przed danym meczem. Drużyna, która przekłada spotkanie musi bezwzględnie dostosować się do terminu wyznaczonego przez przeciwnika.

   Przełożenie meczu wiąże się z kosztami:           

   300 zł w wypadku gdy ostateczne przełożenie meczu (wraz z ustaleniem nowego terminu)  zostaje potwierdzone Organizatorom w tygodniu w którym rozgrywane jest dane spotkanie

   250 zł w wypadku gdy ostateczne przełożenie meczu (wraz z ustaleniem nowego terminu)  zostaje potwierdzone Organizatorom  na tydzień przed datą pierwotnego terminu rozgrywania tego spotkania.

   • 13

   Każda drużyna może przełożyć najwyżej 2 mecze sezonie.

   • 14

   Drużyna ma prawo dysponować swoim miejscem w lidze, tj. ma prawo je odstąpić, dokonać fuzji lub wykonać inne czynności zgodne z przepisami PZPN.

   • 15

   Drużyna ma prawo zmieniać nazwę tylko w czasie przerwy między rozgrywkami. Jednakże w wypadku podpisania przez drużynę umowy o sponsoring jej nazwa może być zmieniona w dowolnym momencie trwania rozgrywek.

   • 16

   Punkty zdobyte przez drużynę wycofaną z ligi zostaną anulowane, jeśli drużyna rozegrała mniej niż 50 % meczów w danym sezonie. Jeżeli drużyna rozegra co najmniej 50 % meczów, punkty przez nią zdobyte pozostają, a w meczach, które pozostaną do rozegrania przyznane zostaną automatycznie walkowery na korzyść przeciwników.

   • 17

   W kadrze zespołu może być zapisanych najwyżej dwóch zawodników grających w danym sezonie w rozgrywkach PZPN w danym sezonie w, II i I lidze oraz Ekstraklasie (np.: zawodnik będący w szerokiej kadrze drużyny, lub zawodnik drugiej drużyny, nie jest traktowany jako piłkarz przykładowo III ligi, do momentu jego występu na boisku odnotowanego w protokole meczowym bądź w prasie). Zawodnicy z niższych lig mogą grać bez ograniczeń. Przepis ten nie dotyczy zawodników, którzy nie skończyli osiemnastu lat lub ukończyli trzydzieści pięć lat.

   • 18

   Wszelka działalność na boisku lub poza nim, sprzeczna ze sportową etyką i rzucającą cień na dobre imię sportu piłkarskiego, stwierdzone w czasie rozgrywek przypadki braku sportowej postawy, ambicji i woli walki o uzyskanie jak najlepszego wyniku oraz niczym nie uzasadniony spadek formy zawodników - spowoduje w oparciu o opinię obserwatorów z ramienia Organizatora następujących sankcji:

   1. Pozbawienie klubu zdobytych punktów i bramek w konkretnym meczu mistrzowskim,
   2. Wprowadzenie minusowych punktów w ilości od jednego do trzech w bieżącym lub od nowego cyklu rozgrywkowego.
   3. Karę finansową w wysokości 500 zł.

    

   VII. OBOWIĄZKI SĘDZIÓW

    

   Mecz prowadzi sędzia desygnowany przez Organizatora. Do jego obowiązków należy w szczególności:

   1. Zapisywanie nazwisk strzelców oraz upomnianych kartkami zawodników; 
   2. Karanie zawodników, którzy mimo zakazów zwracają się w nieodpowiedni sposób do sędziego (tj. komentują decyzję lub przeklinają) czerwoną kartką. 
   3. Podpisanie protokołu po zakończeniu meczu oraz wpisanie doń nazwisk strzelców oraz ukaranych kartkami.
   • 2

   Obowiązują przepisy do gry w piłkę nożną wraz z najnowszymi zmianami z niżej wymienionymi wyjątkami: 

   1. Wymiarów boiska i bramek.
   2. Dopuszczalna jest dowolna liczba zmian w trakcie spotkania w wyznaczonej strefie.
   3. Obowiązuje zakaz grania wślizgiem w odbiorze. niedopuszczalne są wszelkie wślizgi mające na celu wybicie lub odebranie piłki przeciwnikowi. Dopuszczamy natomiast wślizgi w celu złapania piłki przed linią końcową boiska, przecinające podania lub przy blokowaniu strzału w przypadku kiedy są one wykonywane w odległości przynajmniej 3 metrów od zawodnika drużyny przeciwnej.  „Czysty” wślizg w polu karnym powoduje odgwizdanie rzutu wolnego pośredniego. W wyjątkowych sytuacjach kiedy wślizg jest „czysty” jednak jest wykonany z nadmierną siłą i agresją sędzia może podjąć decyzję o podyktowaniu rzutu karnego.
   4. Nie obowiązuje przepis o spalonym.
   5. Mur podczas rzutu wolnego musi znajdować się w odległości 6 kroków (tj. ok. 5,5 m.).
   • 3

   W razie spóźnienia sędziego przekraczającego 15 minut będą wyciągane konsekwencje finansowe, w postaci nie wypłacenia wynagrodzenia za dany mecz oraz kara finansowa w wysokości 100 zł.

   • 4

   Do obowiązków sędziego należy też dbanie o bezpieczeństwo zawodników oraz kibiców na i wokół boiska.

   • 5

   Sędzia musi posiadać strój odróżniający się kolorem od koszulek zawodników obu drużyn.

   • 6

   Uprawnienia sędziego do karania rozciągają się również na przewinienia popełnione w czasie gdy gra jest chwilowo przerwana lub gdy piłka jest poza grą.

   • 7

   Sędzia ma obowiązek poinformować o końcu czasu regulaminowego i o przewidzianej ilości doliczonego czasu oraz ma prawo zatrzymać czas tylko w przypadkach zagubienia piłki lub sytuacji uniemożliwiającej kontynuowanie meczu.

     

   VIII. KWESTIE SZCZEGÓŁOWE

    

   • 1

   Na boisku drużyna może liczyć maksymalnie 7 osób (bramkarz + 6 zawodników z pola) 

   • 2

   Czas gry 2 x 25 min.; przerwa trwa ok. 2 min.

   • 3

   Liczba zmian jest nieograniczona; zmiana musi się dokonać w wyznaczonej strefie poza boiskiem). W przypadku dokonania błędnej zmiany ( zawodnicy zmieniają się z w różnych miejscach boiska) sędzia ma prawo ukarać zawodnika/zawodników karą minutową.

   • 4

   Nagrody:

    Organizator zapewnia nagrody w następującej postaci:

   1. Drużyna, która w I lidze zajmie pierwsze miejsce w tabeli na koniec rozgrywek, zdobywa mistrzostwo rozgrywek, puchar oraz medale. Warunkiem otrzymania nagród przez drużynę, jest przystąpienie do następnej edycji rozgrywek. 
   2. Drużyny, które we wszystkich ligach zajmą drugie i trzecie miejsce na koniec rozgrywek, zdobywają odpowiednio I i II vice mistrzostwo danej ligi, puchar oraz medale.
   3. Drużyny, które w ligach niższych niż Ekstraklasa zajmą pierwsze miejsca w tabeli swoich lig na koniec rozgrywek, uzyskują bezpośredni awans do wyższej Ligi, począwszy od następnej edycji rozgrywek. Ponadto, zwycięzcy II i III ligi zdobywają puchar oraz inne nagrody.
   4. W przypadku medali, strojów i innych nagród ilościowych, ich liczba równa się ilości zawodników zgłoszonych do danej drużyny, ale nie przekraczającej 10. W przypadku strojów, strój bramkarski nie jest uwzględniany.
   • 5

   Organizator zapewnia wodę  na meczach w ilości 6 butelek na drużynę.

     

   1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
   • 1

   Sporne sytuacje rozstrzygane będą na podstawie niniejszego Regulaminu. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy FIFA o grze w piłkę nożną, przepisy PZPN, Kodeksu Cywilnego oraz bezstronne decyzje władz Organizatora.

   • 2

   Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje jedynie Organizatorowi.

    

    

II LIGA Tabela (2018z)

LP Drużyna M B Pkt.
1 KAMSZOTY 10 46 28
2 ZIELONA POLANA 10 43 25
3 ROSSO BIANCO 10 1 18
4 KOCURY PLAYOO.PL 10 0 18
5 REYTAN 10 5 18
6 BŁĘKITNY PŁOMIEŃ 10 0 16
7 NIEDOGAZOWANI 10 9 9
8 BIKERS TEAM 10 -7 8
9 HK INTER 10 -45 7
10 TANGO WARSZAWA 10 -36 6
11 CHLEJSY FC 10 -16 6
SportLiga.PL